Cameratoezicht op de werkplek

Cameratoezicht op het werk kan helpen tegen bijvoorbeeld diefstal of beschadiging van eigendommen. Maar de inbreuk op de privacy van de werknemers en bezoekers is groot. Daarom mogen werkgevers alleen camera’s ophangen als zij aan een aantal voorwaarden voldoen.

Ook moeten werkgevers ervoor zorgen dat de inbreuk op de privacy zo klein mogelijk is. Een camera in bijvoorbeeld een toilet gaat te ver, omdat mensen dan ontkleed in beeld kunnen komen. Verder mag de camera geen geluidsopnamen maken. Dit is voor het doel namelijk niet nodig.

>> Lees ook AP biedt 10-stappenplan voorbereiding nieuwe privacywet

Gerechtvaardigd belang

De werkgever moet een zogeheten gerechtvaardigd belang hebben voor het cameratoezicht. Bijvoorbeeld diefstal tegengaan of werknemers en bezoekers beschermen.

Noodzaak cameratoezicht

Het cameratoezicht moet noodzakelijk zijn. Dat wil zeggen dat de werkgever het doel, bijvoorbeeld fraudebestrijding, niet op een andere manier kan bereiken. Is er geen andere mogelijkheid, die minder ingrijpend is voor de privacy? Dat moet de werkgever eerst nagaan.

Cameratoezicht moet onderdeel zijn van een totaalpakket aan maatregelen

Ook mag het cameratoezicht niet op zichzelf staan. Het moet onderdeel zijn van een totaalpakket aan maatregelen.

Privacytoets

De werkgever moet eerst een privacytoets uitvoeren. Dit betekent dat de werkgever de belangen en rechten van de werknemers en bezoekers afweegt tegen zijn eigen belang. Ook moet de werkgever de plannen vooraf met de ondernemingsraad bespreken.

Informatieplicht cameratoezicht

De werkgever moet ervoor zorgen dat de werknemers en bezoekers weten dat er een camera hangt. Bijvoorbeeld door bordjes op te hangen.

Bewaartermijn camerabeelden

De werkgever mag de camerabeelden niet langer bewaren dan noodzakelijk is. De richtlijn hiervoor is maximaal 4 weken.

Maar is er een incident vastgelegd, zoals diefstal? Dan mag de werkgever de betreffende beelden bewaren tot dit is afgehandeld.

Do’s and don’ts voor werkgevers

Voer de volgende privacytoets uit:

Is de inzet van camera’s noodzakelijk?

Kan het doel ook op een andere manier worden bereikt, met een minder ingrijpend middel dan camera’s?

Weegt uw (bedrijfs)belang op tegen het privacybelang van uw werknemers?
Meld het cameratoezicht bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), tenzij u hiervoor bent vrijgesteld. Check hiervoor artikel 38 van het Vrijstellingsbesluit van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Vraag vooraf toestemming aan de ondernemingsraad.

Informeer werknemers en bezoekers dat er camera’s hangen, bijvoorbeeld via bordjes.

Zet u bewakingscamera’s in om uw werknemers en/of eigendommen te beveiligen, dan mag u de beelden hiervan niet gebruiken om uw werknemers aan te spreken of te beoordelen op hun functioneren.

Zorg dat de inbreuk op de privacy van werknemers zo klein mogelijk is. Hang bijvoorbeeld geen camera’s op het toilet.

Bij inzet van verborgen camera’s geldt bovendien:

Gebruik verborgen camera’s alleen in bijzondere omstandigheden, zoals bij diefstal of fraude.

Meld het verborgen cameratoezicht bij de AP.

Zorg dat u kunt aantonen dat u eerder andere inspanningen heeft gepleegd om een einde te maken aan de diefstal of fraude.

Gebruik geen verborgen camera’s voor trainingsdoeleinden. Zo is ‘mystery shopping’ met een verborgen camera niet toegestaan. De inzet van verborgen camera’s is een te zwaar middel voor dit doel.

Zet de verborgen camera’s tijdelijk in. Permanent heimelijk cameratoezicht is nooit toegestaan.

Informeer de betrokken werknemers achteraf over de controle met de verborgen camera.

Privacyrechten van werknemers

Uw werkgever moet u kunnen uitleggen hoe uw privacybelangen zijn afgewogen tegen het (bedrijfs)belang van uw werkgever.

De inbreuk op uw privacy moet zo klein mogelijk zijn. Een camera op het toilet gaat bijvoorbeeld te ver.

Uw werkgever moet vooraf toestemming vragen aan de ondernemingsraad.

Uw werkgever moet u duidelijk informeren over het cameratoezicht, bijvoorbeeld via bordjes.

Zet uw werkgever bewakingscamera’s in om werknemers en/of eigendommen te beveiligen, dan mag uw werkgever de beelden hiervan niet gebruiken om u aan te spreken of te beoordelen op uw functioneren.

Bij inzet van verborgen camera’s geldt bovendien:

Uw werkgever mag verborgen camera’s alleen als uiterste redmiddel inzetten, bijvoorbeeld bij diefstal of fraude.

Uw werkgever moet kunnen aantonen dat hij eerder andere inspanningen heeft gepleegd om een einde te maken aan de diefstal of fraude.

Uw werkgever mag u niet stiekem filmen voor trainingsdoeleinden (zoals ‘mystery shopping’ met een verborgen camera), ook niet als hij u hiervoor toestemming vraagt.

De controle met de verborgen camera is tijdelijk. Permanent heimelijk cameratoezicht is nooit toegestaan.

Uw werkgever moet u achteraf informeren over de verborgen camera’s.

Bron: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl